Нашата дейност

Наша постоянна задача е да допринасяме за доброто здравословно състояние на хората, като им доставяме безопасни, лабораторно изпитани, ефективни лекарствени продукти, които са достъпни за всеки пациент. Ние гарантираме безопасността на пациентите по отношение на нашите продукти, като използваме модерни технологии и системи, и високи стандарти на добра производствена практика (GMP).

Добрата производствена практика (GMP) описва стандарта, на който производителят на лекарства трябва да отговаря в своите производствени процеси. Европейската агенция по лекарствата (EMA) координира инспекциите, за да верифицира спазването на тези стандарти и играе ключова роля в хармонизирането на дейностите по GMP на ниво Европейски съюз (ЕС).

Всеки производител на лекарства, предназначени за пазара на ЕС, независимо къде по света се намира, трябва да спазва изискванията на GMP.
GMP гарантира, че лекарствата:

 • са с постоянно високо качество;
 • са подходящи за използване по предназначението им;
 • отговарят на изискванията на разрешението за употреба или разрешението за клинично изпитване.

Slide

Производство на
Фармацевтични продукти

Eдна от първите в сектора, въвели GMP стандартите в своята практика, Химакс Фарма инвестира няколко десетилетия, за да постигне и поддържа желания капацитет и да превърне производството на фармацевтични продукти не само в основополагаща, а и в най-перспективната дейност в своя бизнес микс.
Разположен върху площ над 2000м2, триетажният производствен корпус на компанията е оборудван с напълно автоматизирани и високо производителни машини, които ежедневно генерират разнообразни форми от активни вещества, лекарствени продукти и хранителни добавки.

Днес портфолиото на Химакс надвишава 130 различни фармацевтични продукта, а някои от тях заемат лидерски позиции в своя пазарен сегмент.
Повече от 220 000 единици от различни фармацевтични форми се произвеждат всеки ден под строгия надзор на контролни камери и четци, които проследяват всеки производствен цикъл и гарантират съответствието на фармацевтичните продукти на компанията с одобрените параметри и процедури. Така, придържането към високото качество и стандартите на добрата производствена практика продължават да са сред ключовите приоритети в този ресор.

Производствени дейности

Производство на регистрирани течни лекарствени форми:

Разтвори за прилагане върху кожата, разтвори за перорално приложение, перорални капки, сиропи, лечебни шампоани.

Производство на регистрирани полутвърди лекарствени форми:

Перорална суспензия.

Производство на регистрирани твърди лекарствени форми:

Прахове за перорални разтвори и суспензии, твърди желатинови капсули, таблетки.

Дозиране и опаковане на фармачевтични вещества:

Различни видове вещества, предназначение за екстемпоралната практика и болнична употреба

Осигуряване и контрол
На качеството

Химакс Фарма гарантира високия стандарт на своите продукти и услуги чрез прилагане на съвременна и непрекъснато усъвършенстваща се система за управление на качеството, която е сертифицирана от компетентния орган на Република България и функционира в съответствие с изискванията на съвременните добри производствени практики във фармацията (cGMP) в Европейския съюз.

Осигуряване на качеството

Концепцията за осигуряване на качеството е основополагаща във фирмената политика и се базира на принципното разбиране, че устойчивото поддържане на високия стандарт на произвежданите продукти и услуги изисква прилагане на комплекс от инструменти и мерки най-вече с превантивен характер, разработени въз основа на задълбоченото познаване на процесите във фирмата и стандартите за качество в бранша.

Системата за осигуряване нa качеството в Химакс Фарма обхваща целия жизнен цикъл на произвежданите продукти – от създаването и внедряването на даден продукт, през подбора и снабдяването със суровини и материали, производството, контрола на качеството, одобряването, реализацията на пазара и поддръжката в срока на годност на всяка произведена партида продукт, до прекратяване на неговата употреба.

Контрол на качеството

Контролът на качеството в компанията се осъществява в модерно оборудвани лаборатории за извършване на физикохимични, хроматографски и микробиологични анализи, в които работят висококвалифицирани специалисти.
Всички изпитвания се извършват съгласно валидирани методи, в съответствие с утвърдени и одобрени от компетентните органи спецификации за качество.

Основните приоритети на ресора са:

 • Входящ и последващ контрол на всички доставени суровини за производство;
 • Входящ и последващ контрол на всички доставени опаковъчни материали;
 • Контрол на междинни и насипни продукти, получавани в процеса на производство;
 • Контрол на произведени продукти, преди освобождаване за реализация на пазара;
 • Контрол на произведени продукти в срок на годност;
 • Мониторинг на чистотата на околната производствена среда, захранващи системи и оборудване;
 • Изпитване на мостри от нови суровини, материали и продукти;
 • Разработване и валидирне на аналитични методики за изпитване и др.

Регулаторна дейност

Химакс Фарма е фармацевтичен производител и притежател на 45 разрешения за употреба на лекарствени продукти в България и на повече от 30 разрешения за употреба в чужбина, които включват лекарствени продукти с и без лекарско предписание. Спазвайки стриктно разпоредбите на актуалното законодателство на национално и европейско ниво, поддържането на документацията изисква високо експертна дейност, която се извършва от отдела по Регулаторни дейности.

Отговорностите на ресора включват:

 • генериране и поддържане на документацията за издаване и подновяване на разрешения за употреба на всички лекарствени продукти на компанията за страната и чужбина;
 • уведомления за нови хранителни добавки;
 • регистрация и актуализация на цени;
 • регулаторна експертиза относно опаковъчни и рекламни материали;

Въпреки динамичните промени в правните разпоредби на фармацевтичната индустрия, ключов приоритет на ресора е отговорното информиране на пациента, в продължение на основната мисия на компанията – грижата за здравето и благосъстоянието на хората.

Маркетингова и търговска дейност

Независимо дали става въпрос за активно вещество или лекарствен продукт, ние се отнасяме с внимание, респект и прецизност, за да доставим на пазара висококачествен, максимално ефективен и безопасен продукт. Затова нашата първа реклама винаги са били удовлетворението и препоръките като обратна връзка от нашите клиенти, дългогодишни партньори и специалисти в областта на медицината и фармацията.

За тази свързваща нишка между пациентите и нашите лекарства, без която не можем, разчитаме на нашите екипи от медицински и търговски представители, както и на всички служители в Отдел Маркетинг и Продажби, които се грижат за добрата информираност на различни терапевтични групи лекари и фармацевти и за разпространението на медикаментите в страната.

Реализираме продуктите си на пазара чрез богатата дистрибуторска мрежа на най-големите национални фармацевтични дистрибутори, с които търгуваме вече 30 години. Доверен партньор сме и на голяма част от болниците в страната. Така осигуряваме достъп до нашите медикаменти на всеки пациент.

И защото никога не забравяме, че доставяме здраве, вярваме, че познанието за него и правилният избор на продукт за конкретния пациент трябва да бъде получен преди всичко от специалисти с нужната компетентност. Удовлетворени сме, че ежедневието ни среща с голяма част от тях, а ние ще отстояваме доверието им и занапред.

Външно – търговска дейност

След като в продължение на повече от две десетилетия се утвърждава като доверен партньор на голяма част от аптеките, болниците и дистрибуторите в страната, компанията поема предизвикателството и на външните фармацевтични пазари.

Отстоявайки през годините високия стандарт на качество, Химакс Фарма печели респекта на нови европейски партньори и през 2013 година е реализиран първия износ на продукция за корпоративна фармацевтична фирма, която и възлага разработка и производство на свой нов бранд. Стартира първото, успешно и до днес партньорство извън пределите на страната.

Така компанията обособява нов ресор, като продължава и занапред да инвестира в своето международно бизнес развитие. Стратегическите му цели са да популяризира иновативни идеи под формата на фармацевтични разработки, някои от които са защитени с патенти и полезни модели, както и да разширява реализацията на лекарствените си продукти и под външни брандове.

Химакс Фарма предлага възможности за международно бизнес партньорство в следните формати:

 • Лицензиране на лекарствени продукти (out-licensing);
 • Възлагателно производство под бранд на клиента ( private label);

Ако проявявате интерес, свържете се с нашия екип:
export@chemaxpharma.com

Научно – изследователска дейност

*Иновативна фирма на годината, 2014, Патентно ведомство, Р България

Като свидетели на динамично развиващата се фармацевтична индустрия, ние осъзнаваме, че функцията на лекарствата отдавна не се изчерпва с предназначението си да лекуват пациента. В основата на фирмената стратегия за създаване на нови продукти е стремежът да предоставим не само алтернатива, а фармацевтичен продукт, генериращ допълнителни ползи относно бързина и ефективност на действие, комфорт на прием, удобно и прецизно дозиране или така наречените: ”СУПЕРГЕНЕРИЧНИ ЛЕКАРСТВА“.

За развитието на този ресор компанията залага на няколко ключови опорни точки:

 • Въвеждане на най-новите технологии „drug delivery”;
 • Създаване на собствени методи за ускоряване на действието;
 • Създаване на собствени методи за повишаване на комфорт на прием;

Сред предимствата на тези лекарствени форми са:

 • равномерното разпределение на активната съставка при пероралния прием, избягване на високи локални концентрации и раздразнение на гастро-интестиналния тракт;
 • по-добри фармакокинетични параметри, бърза абсорбция;
 • избягване на високите концентрации на натрий.

За своята дейност в ресора ИЗСЛЕДВАНЕ И РАЗВИТИЕ, Химакс Фарма бе номинирана за Иновативна фирма на годината*, а постиженията ни за някои конкретни продукти са защитени с патенти и сертифицирани за полезни модели.

История

2002г.

Производствена база

Завършено е преустройството и модернизацията на новата собствена база на компанията, която включва високотехнологични производствени цехове, лаборатории и складови помещения.

2002

2004г.

Първи собствен бранд

Появява се първият и собствен бранд – Йодсептадон®, за да даде началото цяла нова серия от брандирани лекарствени продукти и хранителни добавки. През същата година Химакс Фарма е приета е за редовен член на Българската Търговско – Промишлена Палата.

2004